Obchodní pravidla portálu “Energie peněz”

I. Smluvní strany

 1. Poskytovatel služeb v rámci vzdělávací platformy Energie peněz je poradenská společnost Oldřich Janda Consultancy s.r.o., se sídlem Václavkova 1134/26, 615 00 Brno, IČ 04297636, DIČ CZ04297636, zápis v OR u KS Brno pod sp. zn. C 89239 (dále jen Poskytovatel).
 2. Účastníkem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (jakožto zájemce, kupující či uživatel), která s poskytovatelem uzavřela smlouvu o poskytování služeb v rámci vzdělávací platformy Energie peněz (dále jen Účastník).

II. Charakteristika služeb

 1. Poskytované služby – online webináře, prezenční semináře vč. souvisejících výukových materiálů, poradenská a konzultační činnost. 
 2. Jedná se o formu ostatního vzdělávání – hromadného nebo individuálního a individuální konzultační činnosti v oblasti osobního rozvoje a přístupu k penězům, jejich správě a nakládání s nimi.
 3. Poskytované služby jsou určeny fyzickým osobám spotřebitelům ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také “OZ”), a podnikatelům ve smyslu § 420 odst. 1 OZ, případně jiným organizacím. 
 4. Webinářem se rozumí poskytování služby ve sjednaný či oznámený čas prostřednictvím on-line přenosu (audiovizuální stream), ke kterému získá účastník přístup od Poskytovatele.
 5. Seminářem se rozumí prezenční forma poskytování služby ve sjednaném či oznámeném termínu a na sjednaném či oznámeném místě.

III. Přihláška a uzavření smlouvy

 1. Pro využití služeb se musí Účastník přihlásit na konkrétní webinář nebo seminář a uhradit stanovenou cenu. Účastník se přihlašuje přes on-line formuláře připravené Poskytovatelem přístupné přes webové stránky www.energiepenez.cz nebo přes komunikační kanály poskytovatele. 
 2. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá mezi Poskytovatelem a Účastníkem distančním způsobem přihlášením Účastníka na webinář/seminář a uhrazením stanovené ceny (připsáním na účet Poskytovatele). Od tohoto okamžiku má Účastník ze strany Poskytovatele zajištěnou účast na akci.

IV. Cena, platební podmínky

 1. Cena služeb je stanovena individuálně pro každou službu a pro konkrétní termín, ve kterém se koná. Cena spolu s platebními instrukcemi je uvedena na webových stránkách platformy www.energiepenez.cz nebo na přihlašovacím formuláři dané služby.
 2. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, která se uplatní dle platných právních předpisů v době poskytování služby, resp. úhrady ceny, pokud k ní dojde dříve  (aktuální sazba DPH 21 %). 
 3. Nejdéle do 2 pracovních dnů od připsání úhrady ceny za službu, na kterou je Účastník přihlášen, na účet 4211202794/6800 vedený u Sberbank CZ, a. s., bude Účastníkovi zasláno potvrzení o na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce, spolu s konečnou fakturou/daňovým dokladem.

V. Poskytování služeb 

 1. Poskytovatel odešle Účastníkovi e-mail s informacemi o přesném místě konání semináře nejpozději 7 pracovních dnů před jeho konáním. 
 2. Poskytovatel odešle Účastníkovi e-mail s informacemi o přístupu ke shlédnutí online vysílání webináře nejpozději 3 hodiny před jeho začátkem. Přístup do webináře je otevřen ve stanovený čas. Po zahájení webináře již není technicky umožněno se do webináře přihlásit. 
 3. Nezúčastní-li se Účastník poskytované služby, na kterou je přihlášen, případně ukončí-li svou účast předčasně, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny ani její části. 

VI. Změny, odstoupení od smlouvy a storno podmínky

 1. Účastník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to e-mailem na adresu svet@energiepenez.cz
 2. Účastník může odstoupit od smlouvy bez sankce nejpozději 6 pracovních dnů před termínem konání semináře / webináře (den konání se do lhůty nepočítá), na který je přihlášen. 
 3. Není-li stanoveno, že je možné odstoupit od smlouvy bez sankce, vzniká Poskytovateli nárok na uhrazení storno poplatku ze strany Účastníka. Storno poplatek představuje náhradu účelně vynaložených nákladů Poskytovatele. Výše storno poplatku se určuje procentem z uhrazené ceny následovně:
  1. méně než 5 pracovních dnů před termínem konání akce (den konání akce se do lhůty nepočítá) – 50 %;
  2. méně než 48 hodin před termínem konání akce – 100 %.
 4. Po odstoupení Účastníka od smlouvy mu zašle Poskytovatel e-mailem potvrzení o odhlášení z termínu poskytované služby bez zbytečného odkladu. Do 14 dní od odstoupení od smlouvy Poskytovatel  vrátí Účastníkovi  uhrazenou cenu sníženou o případný storno poplatek, na účet, ze kterého platba přišla.
 5. Poskytovatel je oprávněn změnit termín konání poskytované služby. V takovém případě o tom neprodleně vhodným způsobem informuje Účastníka – nejpozději však jeden den před původním termínem konání. Poskytovatel je zároveň povinen sdělit uživateli nový termín konání. Změna termínu je důvodem pro odstoupení Účastníka od smlouvy, který má v takovém případě nárok na vrácení celé uhrazené ceny.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení konání termínu poskytované služby bez uvedení důvodu). Účastníci zrušené akce budou o zrušení bez zbytečného odkladu informováni e-mailem. Celá uhrazená cena za neposkytnutou službu bude Poskytovatelem vrácena na účet, ze kterého platba přišla, a to nejpozději do 14 dní ode dne, kdy bylo sdělení o zrušené akci Uživateli zasláno.
 7. Účastník, který je spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 OZ, jelikož smlouva o poskytování služeb podle těchto obchodních podmínek spadá do kategorie smluv o využití volného času dle ustanovení § 1837 odst. 1 písm. j).

VII. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Poskytovatel odpovídá zejména za to, že služby budou poskytnuty v rozsahu, v termínu a čase, na kterém se s Účastníkem dohodli, případně v termínu konání webináře/semináře oznámeném na webových stránkách Poskytovatele v souladu s těmito pravidly.  
 2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje:
  1. u webináře – nefunkční či velmi nekvalitní přenos služby (vyjma zhoršení kvality výstupu (tj. zvuk, obraz atp.) způsobené technologickými nedostatky na straně Účastníka), změna termínu bez včasného oznámení ;
  2. u semináře – změna termínu bez včasného oznámení.

V těchto případech má Účastník právo na dodání nové služby bez vady, na přiměřenou slevu z ceny, nebo má právo odstoupit od smlouvy. 

 1. Jde-li o nepodstatné porušení smlouvy (tj. jiné vady neuvedené výše) – např.:
  1. u webináře – nedodání sjednaných výukových materiálů a podkladů;
  2. u semináře – nepředání sjednaných výukových materiálů, nezajištění nerušeného průběhu semináře Poskytovatelem ve školících prostorech atp.; 

má Účastník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

 1. Případné porušení smlouvy ze strany Poskytovatele je Účastník vždy povinen oznámit a práva z vadného plnění uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po zjištění, a to spolu s tím, zda  si zvolil odstranění vady, slevu z ceny nebo vrácení ceny (pokud je to v daném případě sjednáno). Jestliže náprava ihned není možná nebo to Poskytovatel odmítne, zavazuje se Účastník sepsat s Poskytovatelem dokument o porušení smlouvy obsahující zejm. osobní údaje Účastníka a popis porušení smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení, právní vymezení

 1. Smluvní vztah mezi stranami se posuzuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a českým právem. Na smluvní vztah mezi Poskytovatelem a uživatelem, který je spotřebitelem, se použijí ustanovení § 1810 a násl. OZ a příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 2. Využití poskytovaných služeb nenahrazuje poradenství v oblasti správy peněz. Z podstaty služby plyne, že Účastník nese plnou odpovědnost za své aktivity, jejichž důsledky nelze přenést na Poskytovatele. Obdobně nákup a využití poskytovaných služeb nezajišťuje větší množství peněz nebo jejich vyšší úsporu, neboť tento stav vyžaduje systematickou aktivitu na straně Účastníka, za kterou Poskytovatel nenese odpovědnost.
 3. Poskytované služby nejsou právní pomocí ani investičním poradenstvím nebo zprostředkováním ani úvěrovým poradenstvím nebo zprostředkováním dle příslušných zákonů. 
 4. Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Účastníkem řeší obecné soudy, strany se dohodly, že místně příslušný soud je obecný soud dle sídla Poskytovatele. Toto ujednání se použije v případě, že Účastníkem je spotřebitel. 
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývající ze smlouvy o poskytnutí služby je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 6. Tato obchodní pravidla jsou účinná od 11. 06. 2020.